Ügyintézés

Kérdések foglalkoztatják a megváltozott munkaképesség vagy a megváltozott munkaképességgel való foglalkoztatás feltételeivel, az eljárás menetével, a szükséges teendőkkel kapcsolatban ?

Nehezen találja meg az Önt érintő eljárásokkal, az igénybe vehető támogatásokkal, az ellátások és a munkavállallás feltételeivel  kapcsolatos jogszabályokat, tájékoztatókat ?

Segítségünkkel könnyebben eligazodhat a szükséges információk között, mert nálunk egy helyen, rendszerezve, összegyűjtve találhatja meg őket !

Tovább

Segédeszközök

Nehezen tud eligazodni a különféle gyártók és forgalmazók termékei között?

Segítséget nyújtunk a megfelelő és  kedvező árú eszköz megtalálásában, az ajánlatok összehasonlításában !

Megtalálható a mozgás, járás vagy hallássérültek életét segítő termékek teljessége, a lakóhelyéhez legközelebbi, és a legkedvezőbb árakat kínáló forgalmazó.

A társadalombiztosítás által támogatottan beszerezhető segédeszközökről  tájékoztat  az Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK).

Tovább       SEJK

Álláskeresés

Megváltozott munkaképességűként szeretne elhelyezkedni, de nem talál megfelelő információforrást a lehetőségekről ?

Szeretne többet tudni a szóba jöhető munkáltatókról, az Ön adottságaihoz, tapasztalataihoz, lakóhelyéhez illeszkedő lehetőséget könnyebben kiválasztani ?

Bemutatjuk az ország egyes megyéiben és nagyobb településein a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásával foglalkozó cégeket, alapítványokat, szervezeteket, és az általuk nyújtott munkalehetőségeket.

Tovább

Céljaink

Hiánypótló funkciót kívánunk betölteni. Célunk a megváltozott munkaképességű, illetve mozgássérült, látássérült vagy hallássérült olvasók segítése, akik főleg álláskeresésük során, vagy segédeszköz vásárlás tervezésekor információt keresnek a gyors és helyes döntéshez. Ezeket az információkat jelenleg nehezen találhatjuk meg, ezért úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük azokat egy átfogó áttekintést adó módon. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására akkreditációval rendelkező foglalkoztatókra, és az általuk meghirdetett állásokra vonatkozó információt igyekszünk egy helyen elérhetővé tenni. Emellett a  ma már rendelkezésre álló nagyon sokféle segédeszközt is rengeteg forgalmazó kínálja. Úgy gondoltuk, hogy célszerű ezeket is egy helyre gyűjteni, hogy a  termékekre és az árakra vonatkozó információ gyorsan áttekinthető legyen az összehasonlítás, és a funkcionálisan és ár szempontjából legmegfelelőbb termék megtalálása érdekében. Emellett megtalálható az ügyintézés, munkához jutás,segítségnyújtás és kapcsolatteremtés szempontjából fontos intézmények, szervezetek és közösségek elérhetősége.

 

 

Kérjük, támogassa a Kerek Világ Alapítványt adója 1%-ával!
Adószámunk: 19031628-1-02
 

 

 

Fogyatékossági támogatás

 

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
- állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
- helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),
- a fent meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és a fent megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik életévét betölti.

Mekkora a fogyatékossági támogatás összege?

A támogatás havi összege:
 25.806,- Ft: ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, illetve kromoszóma-rendellenességgel élő személy;
 31.763,- Ft: ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha az igénylő látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, autista, illetve kromoszóma-rendellenességgel élő személy; feltéve, hogy az önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik.
Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra tart igényt, a fogyatékossági támogatás összege, a vakok személyi járadékának megszűntetését követően
 25.806,- Ft, ha nem kéri az önkiszolgálási képesség vizsgálatát,
 31.763,- Ft akkor, ha önkiszolgálási képességének hiányát állapítják meg.

Ki nem jogosult fogyatékossági támogatásra?

A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha
- vakok személyi járadékában részesül,
- magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
- utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Mely esetben szűnik meg a fogyatékossági támogatásra való jogosultság?

Megszűnik a jogosultság, ha
- a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;
- a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja.


A fogyatékossági támogatás igénylési rendje:

Melyik szervhez kell benyújtani a fogyatékossági támogatás megállapítása iránti kérelmet?

2020. március 1-jétől a fogyatékossági támogatás megállapítása iránti kérelmet az igénylő személy lakó-vagy tartózkodása helye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.


Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt.
Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, a kormányhivatal a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció alapján
- a súlyos fogyatékosság fennállása,
- az önkiszolgálási képesség,
- a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége,
- a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja megállapítása érdekében intézkedik. 

Mit tartalmaz az orvosi beutaló?

Az orvosi beutalóban a háziorvos
- nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e,
- véleményt ad a kérelmező önálló életvitelre való képességének és önkiszolgálási képességének minősítéséhez,
- nyilatkozik arról, hogy ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a vizsgálatot a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél indokolt-e elvégezni.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a minősítéséhez szükséges iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről.

Mely naptól jár a fogyatékossági támogatás?

A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a fogyatékossági támogatást havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja.

Milyen kedvezményre jogosult a fogyatékossági támogatásban részesülő személy?

A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén
- a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezmény igénybevétele és
- a jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapítása
céljából a fogyatékossági támogatást megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt adnak ki. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt – a jogosult állapotának vizsgálata nélkül – további 5 éves időtartamra adják ki.


Utazási kedvezmények

Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:
- az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
- a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy.
Korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy kedvezményes bérlettel az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy kedvezményes bérlettel a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, valamint korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel a fenti személyekkel együtt utazó személy. 

A kedvezmény mértéke:

Vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz igénybevétele estén:
- a jogosult részére a jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90%-90%, 
- a kísérő 90%-os mértékű menetjegy kedvezményre jogosult, de bérletkedvezményt nem vehet igénybe. Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén a jogosult részére a bérletkedvezmény mértéke100%. a kísérő részére a bérletkedvezmény mértéke 100%.
 

 

 

Látássérült segédeszközök

Beszélő eszközök

Beszélő eszközök

Braille eszközök

Braille eszközök

 

Tájékozódó eszközök

tájékozódó eszközök

 

Lencsék, szemüvegek

lencsék, szemüvegek

Nagygombos eszközök

nagygombos eszközök

 

Olvasóeszközök

olvasóeszközök

 

Háztartási eszközök

háztartási eszközök

 

Szoftverek

szoftverek

 

 

Mozgássérült segédeszközök

Kerekesszékek

kerekesszékek

Mopedek

mopedek

Betegmozgató eszközök

betegmozgató eszközök

Járóeszközök

járóeszközök

Mozgásterápiás és sport eszközök

mozgásterápiás eszközök

Ortézisek, protézisek, lábbelik

ortézis

 

Berendezések lakásba, gépkocsiba

berendezések lakásba, gépkocsiba

Számítógépes eszközök

számítógépes eszközök

 

Hallássérült segédeszközök

Hallókészülék és kiegészítők

hallókészülék és kiegészítők

Telefon kiegészítők

telefon kiegészítők

Mobiltelefon kiegészítők

mobiltelefon kiegészítők

Szórakoztató elektronika kiegészítők

szórakoztató elektronika kiegészítők

 

Átviteli egységek

Átviteli egység

Kommunikációs rendszerek

kommunikációs rendszerek

Jelzőeszközök

jelzőeszközök

Cochleáris implantáció

cochleáris implantáció

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer